Locatie:Gemeente Opsterland
Niveau:WO
Dienstverband:Vast
Salarisschaal:Schaal 13 en hoger
Vakgebied:Bestuurlijk, Management

Opsterland is een ambitieuze plattelandsgemeente in Zuidoost-Friesland. We zoeken naast de samenwerking met gemeenten Ooststellingwerf en Weststellingwerf (OWO) ook de verbinding met andere gemeenten zoals Heerenveen en Smallingerland. Wij maken als voorzitter deel uit van de P10, het snel groeiende samenwerkingsverband van grote plattelandsgemeenten. Vanuit deze positie brengen wij onze ambities en uitdagingen onder de aandacht van de landelijke en Europese politiek.

Voor onze organisatie zijn wij op zoek naar een

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur

(36 uur)

Functie-informatie:

Wij, als bestuur en medewerkers, kijken uit naar de komst van een enthousiaste, toegankelijke en verbindende gemeentesecretaris / algemeen directeur.
Als politiek sensitief adviseur ondersteun je het college van B en W en de individuele portefeuillehouders. Je bouwt samen met alle medewerkers aan de ontwikkeling van onze organisatie om daarmee onze inwoners optimaal van dienst te kunnen zijn.

Onze uitdaging
Opsterland toont lef. We grijpen demografische ontwikkeling, zoals vergrijzing en ontgroening, aan als kans door te investeren in aantrekkelijke dorpen met sterke sociale samenhang, door meer ruimte te bieden voor nieuwe woningen en door als gemeente faciliterend te zijn aan de mienskip.
En we zijn ambitieus. Duurzaamheid, leefbaarheid en inclusieve samenleving zijn de drie pijlers waar Opsterland zich de komende jaren sterk voor maakt. Zo willen we in 2035 als gemeente energieneutraal zijn en zoeken we naar een nieuwe vorm van samenwerking met onze dorpen (krèft fan de mienskip).

Onze organisatie
Onze gemeente telt 30.000 inwoners. Door rolverschuivingen in het publiek domein, ontwikkelen we ons naar een wendbare netwerkorganisatie gekenmerkt door flexibiliteit, eigenaarschap, ondernemerschap, verantwoordelijkheid, sensitiviteit en pro activiteit. Alles gericht op een optimale dienstverlening aan onze inwoners, organisaties en ondernemers. Daarbij gaan we uit van de kracht van de gemeenschap waarbij verbinden en samenwerking essentieel zijn. 
Zo’n 230 medewerkers vormen de gemeentelijke organisatie, ingedeeld in 3 domeinen en 1 OWO afdeling. Gezamenlijk zetten wij ons in voor de lokale samenleving. Dit onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de burgemeester, 3 wethouders en een gemeenteraad met 21 leden uit 9 verschillende fracties.

Je rol
Je bent een leider met een externe blik, die verbindt, inspireert, faciliteert en samenwerking stimuleert. Iemand die vertrouwen geeft en talentontwikkeling ondersteunt. Een leider met een strategische oriëntatie die actief stuurt op afgesproken resultaten en de te volgen koers.

Bouwer en Verbinder:

 • Je bent de verbindende schakel tussen het college van B en W, het MT, de Griffie en de medewerkers in de organisatie. Bij het voorbereiden van bestuurlijke adviezen en het uitzetten van de bestuurlijke opdrachten en besluiten ben je de juiste gesprekspartner om de werkorganisatie te managen op basis van afspraken en de gekozen koers.
 • Als algemeen directeur vorm je samen met 3 concernmanagers (Sociaal Domein, Omgevingsdomein en Domein Dienstverlening & Concernzaken) en 1 manager (OWO VTH) het managementteam. Binnen deze 4 organisatieonderdelen zijn 12 teamleiders verantwoordelijk voor aansturing van de diverse teams.
 • In de OWO samenwerking vertegenwoordig je onze gemeente in de OWO directie. Na de bouwfase van de afgelopen jaren vraagt deze nu bestendiging waarvoor initiatief en sturing van de directeur nodig is. Eerder opgedane ervaring met intergemeentelijke samenwerking is dan ook een pluspunt.
 • Van jou wordt verwacht dat je binnen de P10 een actieve rol speelt in de kerngroep van het netwerk en de ambtelijke inzet vanuit Opsterland borgt.
 • Je bent het boegbeeld bij het uitzetten, het stapsgewijs uitwerken en het vasthouden van de koers van de visie “Koers 2022”. Pijlers in deze visie zijn Digitalisering, Modern bestuur en Programmasturing.
 • Je staat voor open verhoudingen en werkbare relaties die comfort geven aan het gemeentebestuur, de medewerkers en de OR.
 • Je stuurt op de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het MT voor het grote geheel.

 

Functie-eisen:

Inspirerend voorbeeld:

 • Om in te kunnen spelen op voortdurende veranderingen in de samenleving heeft Opsterland oog voor de behoefte aan meer zeggenschap en invloed van inwoners op hun eigen leefomgeving. Het gemeentebestuur wil samen met inwoners invulling geven aan deze wijze van modern bestuur. Dat heeft gevolgen voor de daardoor veranderende rollen van college, raad en organisatie. Bij de uitwerking hiervan zoals beschreven in “Koers 2022” wordt van je verwacht dat je op een verfrissende en voortvarende wijze relevante competenties en werkwijzen weet te ontwikkelen.
 • Je hebt oog voor de menselijke aspecten en professionele ontwikkeling van de collega's in de organisatie. Je hecht veel waarde aan een open sfeer, humor en respectvolle omgangsvormen.
 • Je bent zichtbaar en toegankelijk en bewust van jouw voorbeeldfunctie binnen de eigen organisatie en de gemeenschap van Opsterland.
 • Je bent daadkrachtig en stuurt op afspraken en resultaat.
 • Je bent transparant waarmee je MT, teamleiders en medewerkers faciliteert en stimuleert om initiatief te nemen en om te gaan met daarbij behorende verantwoordelijkheden. De kwaliteit van de dienstverlening blijft daardoor hoog en vertrouwen op afspraken draagt bij aan integraliteit als norm bij de interne samenwerking.
 • Je bent in staat te schakelen, te coachen en (bij) te sturen.
 • Je hebt visie op de betekenis van externe ontwikkelingen, en weet deze, samen met de MT-leden, helder te vertalen in een toekomstbestendige ontwikkeling van de organisatie.

Wat je meeneemt
Als ideale kandidaat voor de functie van gemeentesecretaris / algemeen directeur beschik je over:

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Relevante leidinggevende ervaring in een qua omvang en complexiteit tenminste gelijkwaardige (semi ) overheidsorganisatie;
 • Ervaring met werken in een politiek-bestuurlijke context;
 • Ervaring met innovatie en organisatieontwikkeling in de context van inwonersparticipatie;
 • Als blijk van positieve interesse in de Friese taal, cultuur en de regionale samenwerking wordt het gewaardeerd als je in de regio woont of komt wonen.
Salariëring en arbeidsvoorwaarden:

Kies je voor Opsterland, dan hebben we je veel te bieden
Een betrouwbare, professionele organisatie , een ambitieus college van B en W, een organisatie waarin medewerkers de ruimte krijgen zich te ontwikkelen en als professional hun bijdrage te leveren aan onze gemeenschap.

Zowel de burgemeester als wethouders zijn regionaal, nationaal én internationaal bestuurlijk actief in het publieke domein wat voor jou interessante kansen biedt voor je eigen professionele ontwikkeling.

Een prettige, informele werkomgeving waar collega’s elkaar kennen en elkaar makkelijk aanspreken.

We bieden jou goede arbeidsvoorwaarden. Een prima salaris (functieschaal 15, maximaal € 7.215,-) en een vrij besteedbaar budget (Individueel Keuze Budget) van 17,05% bovenop je salaris. Je bepaalt zelf hoe en wanneer je jouw budget besteedt.

Je krijgt eerst een aanstelling voor een jaar, welke bij goed functioneren wordt omgezet in een aanstelling voor onbepaalde tijd.
 

Inlichtingen:

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Theo Hoex (06 12 12 16 19), die als extern adviseur deze procedure begeleidt.
Heb je vragen over de procedure, neem dan contact op met Jaap Atsma, HR adviseur (0512) 38 63 64.

Sollicitatie:

Enthousiast?
Sollicitaties zijn welkom tot en met 8 mei 2019 en kun je richten aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Opsterland via sollicitatie.gemeentesecretaris@opsterland.nl of via de vacaturesite https://www.werkeninfriesland.nl/vacature/gemeentesecretaris-algemeen-directeur-2/.

De eerste gespreksronde vindt plaats op 23 mei 2019.
De tweede gespreksronde vindt plaats op 13 juni 2019.

Een definitief besluit over de benoeming zal naar verwachting genomen worden voor 1 juli 2019 met de wens dat de nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur op 15 augustus of uiterlijk 1 september 2019 kan starten.

Deelname aan een ontwikkelassessment en het kunnen overleggen van een VOG maken deel uit van de procedure.

Direct solliciteren
Niveau:HBO
Dienstverband:Vast
Salarisschaal:10
Vakgebied:Juridisch
Competenties:Analytisch, Communiceren, Overtuigen

Staat kwaliteit hoog bij jou in het vaandel en werk je graag in een sociale context?

De Kompanjie is op zoek naar een 

Juridisch kwaliteitsmedewerker

(32 uur per week)

Functie-informatie:

Hoe ziet je werkdag eruit?
Primair bestaan je werkzaamheden uit het organiseren van effectieve werkprocessen en kwaliteitszorg in de breedste zin. Hierbij is het uitgangspunt dat de bedoeling van de (Participatie) wet centraal staat en niet de formele omschrijving van een wetsartikel. Je bent in staat om vragen en zaken vanuit de verschillende teams met elkaar te combineren en te verbinden. Met als doel dat de inwoner meer centraal wordt gesteld en de kwaliteit te verbeteren. Dit pas je ook toe in de beantwoording van vragen van en advies en coaching aan je collega’s. Je past werkprocessen, brieven, rapportages en beschikkingen aan naar aanleiding van wijzigende wetgeving of processen. Ook draag je mede zorg voor de communicatie richting de inwoners via bijvoorbeeld folders, brieven, pers en website; dit in samenwerking met collega’s van de afdeling communicatie. Je denkt mee over het verder ontwikkelen van de taken van de eenheid en innovatie mogelijkheden op het gebied van werkprocessen. Je zoekt hierbij de aansluiting met het beleidsteam en de consulenten. Je bent contactpersoon van de interne controleur, verzamelt reacties en neemt waar nodig actie. Bezwaar en beroepszaken binnen Sociaal kunnen ook door de kwaliteitsmedewerker opgepakt worden.

Wie zijn wij?
Wij zijn De Kompanjie: dé werkorganisatie voor de gemeenten Pekela en Veendam. De functie van Kwaliteitsmedewerker valt onder het Team Backoffice wat onderdeel is van de eenheid Sociaal. De opdracht van de Backoffice is om vanuit ieders specialisme de collega’s binnen de eenheid Sociaal gevraagd en ongevraagd te adviseren. De eenheid bestaat verder uit Team Maatschappelijke Zaken, Team Inkomen, Team Werk, Team Sport, Team Zwembad, Team Cultuurcentrum & Congrescentrum en Team MDT school. Meer weten over de organisatie waarvoor je wil werken? Kijk dan op: http://www.dekompanjie.nl/.

Functie-eisen:
 • Minimaal HBO-werk- en denkniveau, met een relevante opleiding (SJD, MER, Bedrijfskunde, Rechten of vergelijkbaar).
 • Minimaal 3 jaar werkervaring binnen de overheid.
 • Ervaring als kwaliteitsmedewerker is een pré.
 • Actuele kennis van de Participatiewet en bij voorkeur enige kennis van de Wmo en Jeugdwet.
 • Kennis van de Suite is een pré.

Wie zoeken wij?

 • Een enthousiaste juridische kwaliteitsmedewerker met een nuchtere, praktische kijk op de wereld en vertrouwt op het eigen “kunnen”.
 • Een uitstekende netwerker en toegankelijke gesprekspartner voor inwoners, collega’s en portefeuillehouders.
 • Een heldere communicator en verbinder die op verschillende niveaus gemakkelijk kan schakelen, een constructieve bijdrage levert en daarbij het te behalen eindresultaat altijd op de voorgrond houdt.
 • Je hebt een goed ontwikkeld analytisch vermogen, een integrale kijk op processen binnen het sociale domein en kwaliteit staat bij jou hoog in het vaandel.
 • Je bent initiatiefrijk en kan mensen adviseren, motiveren en overtuigen.
Salariëring en arbeidsvoorwaarden:

Wij bieden een structurele functie. Je krijgt de kans om te werken in een organisatie met ruimte voor initiatief en persoonlijke ontwikkeling. Naast een pakket aan goede arbeidsvoorwaarden en een individueel keuzebudget geldt, afhankelijk van je ervaring, voor deze functie een salaris van maximaal € 4225,- bruto per maand (functieschaal 10, aanloopschaal 9) bij een volledige werkweek van 36 uur.

Inlichtingen:

Voor meer informatie over de vacature kun je contact opnemen met de heer Nick Bakker (06-15549640),Teamleider Backoffice.

Sollicitatie:

Enthousiast geworden?
Klik dan hier en upload je motivatie en CV voor 29 april 2019 naar ons. De eerste selectiegesprekken staan gepland op maandag 6 mei 2019.

Beschik jij over de competenties en de talenten die nodig zijn om succesvol te zijn in deze functie én ben je bereid om je hier in te ontwikkelen? Dan nodigen wij je uit om te solliciteren op deze functie!

Deze vacature in opengesteld voor interne en externe kandidaten, waarbij interne kandidatuur de voorkeur heeft. Het verkrijgen van een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is een voorwaarde voor het verkrijgen van een aanstelling.

Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.
 

Direct solliciteren
Niveau:HBO
Dienstverband:Vast
Salarisschaal:11
Vakgebied:Juridisch
Competenties:Analytisch, Communiceren, Overtuigen

De Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe zoekt een

Jurist

(0,8 fte)

Functie-informatie:

De Regionale Uitvoeringsdienst Drenthe (RUD Drenthe) is de uitvoeringsorganisatie die taken uitvoert op het gebied van milieuvergunningverlening, -toezicht en handhaving en bodem.
De 12 Drentse gemeenten en de provincie Drenthe vervullen de rol van eigenaar en opdrachtgever.

Als ervaren jurist heb je een adviserende rol richting onze opdrachtgevers en collega’s. Vanuit jouw senioriteit ben je de vakinhoudelijke vraagbaak voor je collega’s. Je gaat werken vanuit het team Juridisch. Het team juristen wordt binnen de organisatie ingezet bij alle voorkomende procedures en juridische vraagstukken op de terreinen van milieutoezicht- en handhaving, vergunningverlening en bodem. Daarnaast hebben de juristen een belangrijke adviserende rol bij Rechtbanken en Raad van State en het namens de opdrachtgevers uitvoeren van juridische procedures.

Wat ga je doen?

 • het adviseren over en oplossen van complexe juridische (beleids-)vraagstukken op meerdere terreinen (o.a. milieu, bodem, geur en geluid) ten aanzien van toezicht en handhaving;
 • het analyseren van nieuwe wet- en regelgeving en jurisprudentie en het vertalen van ontwikkelingen en nieuwe wet- en regelgeving in beleid;
 • het adviseren over complexe handhavings- en gedoogsituaties;
 • het vertegenwoordigen van de opdrachtgevers bij bezwaar- en rechtszaken;
 • het begeleiden van complexe handhavingstrajecten;
 • het opstellen van handhavingsbesluiten en gedoogbeschikkingen;
 • het adviseren over overige juridische vraagstukken.
Functie-eisen:
 • Je hebt minimaal een afgeronde juridische HBO opleiding (bijvoorbeeld milieurecht en bestuursrecht).
 • Je hebt ruime werkervaring als jurist op het gebied van toezicht en handhaving.
 • Je hebt goede kennis van onder meer de Landelijke handhavingsstrategie, Wabo, Wm, Activiteitenbesluit, Omgevingswet, Awb en Europese milieuwetgeving.
 • Vanuit jouw kennis en ervaring draag je nadrukkelijk bij aan de groei en ontwikkeling van het team.
 • Je hebt een analytisch en probleemoplossend denkvermogen.
 • Je hebt inlevingsvermogen en overtuigingskracht.
 • Je bent communicatief vaardig en hebt een goede mondelinge en schriftelijke beheersing van de Nederlandse taal.
Salariëring en arbeidsvoorwaarden:
 • De functie is ingepast in het HR21 functieprofiel van Adviseur III, functieschaal 11. Afhankelijk van opleiding en ervaring bedraagt het bruto salaris maximaal € 4.859,-- bij een dienstverband van 36 uur.
 • Naast je salaris beschik je over een vrij besteedbaar budget, het Individueel Keuze Budget (IKB).
 • Per 1 juli 2018 betreft dit 17,05% van je salaris.
 • De RUD beschikt over goede faciliteiten voor flexwerken en thuiswerken.
Inlichtingen:

Voor meer informatie over deze functie kun je contact opnemen met Arry Ayal, teamleider van het team Juridisch, telefoonnummer 0592-754562. 

Sollicitatie:

Sollicitaties (motivatiebrief en cv) kunnen tot 1 mei 2019 worden verzonden naar personeelszaken@ruddrenthe.nl
De gesprekken zullen plaatsvinden in week 20.

Voor meer informatie over de RUD Drenthe zie www.ruddrenthe.nl

Direct solliciteren