Locatie:Gemeente Opsterland
Niveau:WO
Dienstverband:Vast
Salarisschaal:Schaal 13 en hoger
Vakgebied:Bestuurlijk, Management

Opsterland is een ambitieuze plattelandsgemeente in Zuidoost-Friesland. We zoeken naast de samenwerking met gemeenten Ooststellingwerf en Weststellingwerf (OWO) ook de verbinding met andere gemeenten zoals Heerenveen en Smallingerland. Wij maken als voorzitter deel uit van de P10, het snel groeiende samenwerkingsverband van grote plattelandsgemeenten. Vanuit deze positie brengen wij onze ambities en uitdagingen onder de aandacht van de landelijke en Europese politiek.

Voor onze organisatie zijn wij op zoek naar een

Gemeentesecretaris / Algemeen Directeur

(36 uur)

Functie-informatie:

Wij, als bestuur en medewerkers, kijken uit naar de komst van een enthousiaste, toegankelijke en verbindende gemeentesecretaris / algemeen directeur.
Als politiek sensitief adviseur ondersteun je het college van B en W en de individuele portefeuillehouders. Je bouwt samen met alle medewerkers aan de ontwikkeling van onze organisatie om daarmee onze inwoners optimaal van dienst te kunnen zijn.

Onze uitdaging
Opsterland toont lef. We grijpen demografische ontwikkeling, zoals vergrijzing en ontgroening, aan als kans door te investeren in aantrekkelijke dorpen met sterke sociale samenhang, door meer ruimte te bieden voor nieuwe woningen en door als gemeente faciliterend te zijn aan de mienskip.
En we zijn ambitieus. Duurzaamheid, leefbaarheid en inclusieve samenleving zijn de drie pijlers waar Opsterland zich de komende jaren sterk voor maakt. Zo willen we in 2035 als gemeente energieneutraal zijn en zoeken we naar een nieuwe vorm van samenwerking met onze dorpen (krèft fan de mienskip).

Onze organisatie
Onze gemeente telt 30.000 inwoners. Door rolverschuivingen in het publiek domein, ontwikkelen we ons naar een wendbare netwerkorganisatie gekenmerkt door flexibiliteit, eigenaarschap, ondernemerschap, verantwoordelijkheid, sensitiviteit en pro activiteit. Alles gericht op een optimale dienstverlening aan onze inwoners, organisaties en ondernemers. Daarbij gaan we uit van de kracht van de gemeenschap waarbij verbinden en samenwerking essentieel zijn. 
Zo’n 230 medewerkers vormen de gemeentelijke organisatie, ingedeeld in 3 domeinen en 1 OWO afdeling. Gezamenlijk zetten wij ons in voor de lokale samenleving. Dit onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de burgemeester, 3 wethouders en een gemeenteraad met 21 leden uit 9 verschillende fracties.

Je rol
Je bent een leider met een externe blik, die verbindt, inspireert, faciliteert en samenwerking stimuleert. Iemand die vertrouwen geeft en talentontwikkeling ondersteunt. Een leider met een strategische oriëntatie die actief stuurt op afgesproken resultaten en de te volgen koers.

Bouwer en Verbinder:

 • Je bent de verbindende schakel tussen het college van B en W, het MT, de Griffie en de medewerkers in de organisatie. Bij het voorbereiden van bestuurlijke adviezen en het uitzetten van de bestuurlijke opdrachten en besluiten ben je de juiste gesprekspartner om de werkorganisatie te managen op basis van afspraken en de gekozen koers.
 • Als algemeen directeur vorm je samen met 3 concernmanagers (Sociaal Domein, Omgevingsdomein en Domein Dienstverlening & Concernzaken) en 1 manager (OWO VTH) het managementteam. Binnen deze 4 organisatieonderdelen zijn 12 teamleiders verantwoordelijk voor aansturing van de diverse teams.
 • In de OWO samenwerking vertegenwoordig je onze gemeente in de OWO directie. Na de bouwfase van de afgelopen jaren vraagt deze nu bestendiging waarvoor initiatief en sturing van de directeur nodig is. Eerder opgedane ervaring met intergemeentelijke samenwerking is dan ook een pluspunt.
 • Van jou wordt verwacht dat je binnen de P10 een actieve rol speelt in de kerngroep van het netwerk en de ambtelijke inzet vanuit Opsterland borgt.
 • Je bent het boegbeeld bij het uitzetten, het stapsgewijs uitwerken en het vasthouden van de koers van de visie “Koers 2022”. Pijlers in deze visie zijn Digitalisering, Modern bestuur en Programmasturing.
 • Je staat voor open verhoudingen en werkbare relaties die comfort geven aan het gemeentebestuur, de medewerkers en de OR.
 • Je stuurt op de gezamenlijke verantwoordelijkheid van het MT voor het grote geheel.

 

Functie-eisen:

Inspirerend voorbeeld:

 • Om in te kunnen spelen op voortdurende veranderingen in de samenleving heeft Opsterland oog voor de behoefte aan meer zeggenschap en invloed van inwoners op hun eigen leefomgeving. Het gemeentebestuur wil samen met inwoners invulling geven aan deze wijze van modern bestuur. Dat heeft gevolgen voor de daardoor veranderende rollen van college, raad en organisatie. Bij de uitwerking hiervan zoals beschreven in “Koers 2022” wordt van je verwacht dat je op een verfrissende en voortvarende wijze relevante competenties en werkwijzen weet te ontwikkelen.
 • Je hebt oog voor de menselijke aspecten en professionele ontwikkeling van de collega's in de organisatie. Je hecht veel waarde aan een open sfeer, humor en respectvolle omgangsvormen.
 • Je bent zichtbaar en toegankelijk en bewust van jouw voorbeeldfunctie binnen de eigen organisatie en de gemeenschap van Opsterland.
 • Je bent daadkrachtig en stuurt op afspraken en resultaat.
 • Je bent transparant waarmee je MT, teamleiders en medewerkers faciliteert en stimuleert om initiatief te nemen en om te gaan met daarbij behorende verantwoordelijkheden. De kwaliteit van de dienstverlening blijft daardoor hoog en vertrouwen op afspraken draagt bij aan integraliteit als norm bij de interne samenwerking.
 • Je bent in staat te schakelen, te coachen en (bij) te sturen.
 • Je hebt visie op de betekenis van externe ontwikkelingen, en weet deze, samen met de MT-leden, helder te vertalen in een toekomstbestendige ontwikkeling van de organisatie.

Wat je meeneemt
Als ideale kandidaat voor de functie van gemeentesecretaris / algemeen directeur beschik je over:

 • Academisch werk- en denkniveau;
 • Relevante leidinggevende ervaring in een qua omvang en complexiteit tenminste gelijkwaardige (semi ) overheidsorganisatie;
 • Ervaring met werken in een politiek-bestuurlijke context;
 • Ervaring met innovatie en organisatieontwikkeling in de context van inwonersparticipatie;
 • Als blijk van positieve interesse in de Friese taal, cultuur en de regionale samenwerking wordt het gewaardeerd als je in de regio woont of komt wonen.
Salariëring en arbeidsvoorwaarden:

Kies je voor Opsterland, dan hebben we je veel te bieden
Een betrouwbare, professionele organisatie , een ambitieus college van B en W, een organisatie waarin medewerkers de ruimte krijgen zich te ontwikkelen en als professional hun bijdrage te leveren aan onze gemeenschap.

Zowel de burgemeester als wethouders zijn regionaal, nationaal én internationaal bestuurlijk actief in het publieke domein wat voor jou interessante kansen biedt voor je eigen professionele ontwikkeling.

Een prettige, informele werkomgeving waar collega’s elkaar kennen en elkaar makkelijk aanspreken.

We bieden jou goede arbeidsvoorwaarden. Een prima salaris (functieschaal 15, maximaal € 7.215,-) en een vrij besteedbaar budget (Individueel Keuze Budget) van 17,05% bovenop je salaris. Je bepaalt zelf hoe en wanneer je jouw budget besteedt.

Je krijgt eerst een aanstelling voor een jaar, welke bij goed functioneren wordt omgezet in een aanstelling voor onbepaalde tijd.
 

Inlichtingen:

Voor meer informatie over de inhoud van de functie kun je contact opnemen met Theo Hoex (06 12 12 16 19), die als extern adviseur deze procedure begeleidt.
Heb je vragen over de procedure, neem dan contact op met Jaap Atsma, HR adviseur (0512) 38 63 64.

Sollicitatie:

Enthousiast?
Sollicitaties zijn welkom tot en met 8 mei 2019 en kun je richten aan het college van burgemeester en wethouders van gemeente Opsterland via sollicitatie.gemeentesecretaris@opsterland.nl of via de vacaturesite https://www.werkeninfriesland.nl/vacature/gemeentesecretaris-algemeen-directeur-2/.

De eerste gespreksronde vindt plaats op 23 mei 2019.
De tweede gespreksronde vindt plaats op 13 juni 2019.

Een definitief besluit over de benoeming zal naar verwachting genomen worden voor 1 juli 2019 met de wens dat de nieuwe gemeentesecretaris/algemeen directeur op 15 augustus of uiterlijk 1 september 2019 kan starten.

Deelname aan een ontwikkelassessment en het kunnen overleggen van een VOG maken deel uit van de procedure.

Direct solliciteren