18 uur per week | 15-02-2021 t/m 15-08-2021

Voor een gemeente in Groningen zoeken wij een Coördinator Agressie en Geweld.

De opdracht

Een gemeente staat in eerste instantie ten dienste aan de inwoners. Deze dienstverlening wordt gedaan door medewerkers Ongeacht de functie kunnen alle medewerkers te maken krijgen met agressie en geweld. De gemeente heeft hiervoor een algemeen agressieprotocol. 

In de inleiding van dit protocol staat: "Dit agressieprotocol is het sluitstuk, als we in heel ons doen en laten er alles aan gedaan hebben om agressie te voorkomen. In al ons handelen staat de klant centraal en zijn we erop gericht onze inwoners en ondernemers ten dienste te zijn. In ons programma ‘Dienstverlening doen we samen’ werken we aan onze houding en ons gedrag, zodat we ook geen agressie oproepen, zelfs niet als we nee zeggen of een impopulaire boodschap moeten brengen. Als het dan toch een keer gebeurt, dan hebben we dit protocol nodig, om zorgvuldig te handelen en om zowel dader als slachtoffer recht te doen."

Het uitgangspunt is dat er van inwoners geen agressief gedrag geaccepteerd wordt tegen medewerkers. De gemeente wil een actief anti-agressiebeleid en doet er alles aan om agressie en geweld te voorkomen. Daar waar incidenten toch voorkomen wordt opgetreden, wordt nazorg gegeven en wordt geëvalueerd.

Voor de ca. 15 teams die veelvuldig contact hebben met inwoners willen we, aanvullend op het algemene protocol, teamprotocollen agressie en geweld. Hiervoor zoeken we een coördinator agressie en geweld. 

Het doel van de opdracht is dat de teamprotocollen geleefd worden in de dagelijkse praktijk. Geen letters op papier, maar handelingsbekwaamheid in de praktijk. Het resultaat van de opdracht is:

 1. Alle teams die met agressie en geweld te maken kunnen krijgen hebben een eigen teamprotocol. Ook de medewerkers die huisbezoeken afleggen en het college en de raad zijn onderdeel van een protocol.
 2. Onderdelen van het teamprotocol zijn: kwaliteit van dienstverlening, professioneel handelen, orde en omgaan met ordeverstoring, borging en monitoring. Er wordt gewerkt met het materiaal dat beschikbaar is vanuit de arbocatalogus van het A&O Fonds gemeenten. 
 3. Alle medewerkers in de organisatie kennen de inhoud van de protocollen en kunnen er naar handelen.
 4. Alle medewerkers uit de betreffende teams voor wie dat vereist is, hebben een training agressie en geweld gevolgd.
 5. De gebouwen en spreekruimtes zijn zodanig ingericht dat de veiligheid van de medewerkers gegarandeerd is. Alarmknoppen werken, uitgangen zijn bereikbaar, teamleden zijn op elkaar ingespeeld enz.
 6. Elk team heeft een audit gehouden om te checken of het teamprotocol werkt in de praktijk.

De kandidaat

Resultaatgebied 1: Beleidsontwikkeling

 • Is bekend met de (lokale en landelijke) ontwikkelingen op het gebied van publieksagressie;
 • Vertaalt deze ontwikkelingen (gebruikmakend van bestaande (aangeboden) kaders, normen, werkwijzers) in (beleids)voorstellen, kaders, normen, werkwijzers, protocollen voor de gemeente;
 • Ontwikkelt instrumenten voor de implementatie van het beleid en maaktbestaande instrumenten toepasbaar;
 • Evalueert periodiek het gevoerde beleid, toetst dit aan nieuwe ontwikkelingen en steltbij;
 • Evalueert de incidenten en vertaalt deze naar(beleids)voorstellen;
 • Overlegt met en adviseert aan de directie en teamcoaches,
 • Medewerkers en OR over de aanpak van publieksagressie binnen de gemeente.

Resultaatgebied 2: Regie, procesmanagement en advisering over de aanpak van agressie en geweld

 • Creëert draagvlak voor gezamenlijke normstelling en beleid, vervult hierbij een aanjaagfunctie;
 • Stimuleert bewustwording;
 • Zorgt voor inzicht in de feitelijke aard en omvang van publieksagressie;
 • Voert regie over het opstellen van de teamprotocollen;
 • Bewaakt de gemeentebrede samenhang bij de aanpak van publieksagressie;
 • Werkt samen met relevante andere functionarissen in de organisatie, zoals de arbocoördinator en preventiemedewerkers;
 • Adviseert over de inzet van beveiligers en/of interventieteams;
 • Monitort de voortgang en rapporteert deze aan directie en OR.

Resultaatgebied 3: Uitvoering geven aan de aanpak van publieksagressi

 • Analyseert gemeentebreed agressierisico’s en agressie-incidenten en rapporteert de
 • Resultaten aan de directie en de OR;
 • Toetst de naleving van (normstellende) kaders, richtlijnen enregelgeving;
 • Draagt zorg voor de opzet van:
 1. incidentenregistratie;
 2. het opstellen van huisregels en instructies;
 3. het nemen van technische beveiligingsmaatregelen zoals het invoeren van alarmsystemen, het werken met cameratoezicht (inclusief bijbehorende protocollen);
 4. training, voorlichting en communicatie;
 5. opvang van medewerkers en nazorg;
 6. het (faciliteren bij het) uitvoeren van het sanctiebeleid zoals het voeren van incident-/ordegesprekken;
 • Implementeert een agressieregistratiesysteem zoals het GIR.

Resultaatgebied 4: Faciliteren van teambegeleiding

 • Begeleidt teamcoaches en teams bij het vertalen van de organisatienorm naar teamniveau;
 • Ondersteunt teamcoaches bij de uitvoering van het beleid binnen het team, vervult hierbij een aanjaagfunctie;
 • Fungeert als aanspreekpunt voor teamcoaches en medewerkers;
 • Ondersteunt leidinggevenden en teams bij het analyseren en evalueren van incidenten en het vertalen naar verbetermaatregelen.

Competenties

Analytisch vermogen, visie, inlevingsvermogen, overtuigingskracht, initiatief, resultaatgericht.

Eisen

 • Voor de opdracht is een afgeronde en relevante HBO-opleiding vereist
 • Relevante ervaring bijvoorbeeld als coördinator agressie en geweld, arbo-coordinator, medewerker openbare orde en veiligheid of vergelijkbaar
 • Ervaring met de begeleiding van teams bij het maken van plannen is vereist
 • Ervaring met het implementeren van veiligheidsplannen en protocollen op het gebied van agressie en geweld.
 • Voor de opdracht is het belangrijk dat de kandidaat aantoont dat hij of zij planmatig heeft gewerkt m.b.t. realisatie van plannen/protocollen e.d. Dit betekent dat op effectieve wijze doelen en prioriteiten met de medewerkers bepaald zijn en dat de benodigde acties, tijd en middelen zijn aangegeven om de doelen te bereiken. Overtuigingskracht en voortgangscontrole waren onderdeel van deze aanpak.
 • Je hebt ervaring met het geven van adviezen aan directie, OR en teamcoaches, bij voorkeur op het gebied van agressie en geweld.

Wij bieden

Een contract bij BAN PersoneelsDiensten met een bruto maandsalaris conform de CAO gemeenten. Goede arbeidsvoorwaarden!

Interesse?

Heb je interesse in de opdracht en herken jij jezelf in het profiel van de kandidaat? Neem voor meer informatie contact op met Carlien Hadderingh 06-16077479 | c.hadderingh@banpd.nl of stuur direct je CV en motivatiebrief. Wij ontvangen je reactie graag zo snel mogelijk en uiterlijk 19 januari 2021.

 • Aantal uren: 18 uur per week
 • Niveau: HBO
 • Dienstverband: Tijdelijk
 • Salarisschaal: Het salaris is marktconform
Reageer op deze vacature
Contactpersoon:

Ontvang nieuwe vacatures automatisch in je mailbox

Let op: vacaturenieuws kan in de spamfolder belanden!

Vacatures in je mailbox